S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Podporuje mojeID

 


NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 379,00 Kč (15,54 Eur)
Není skladem
naše cena 1 749,00 Kč (71,71 Eur)
Skladem
naše cena 479,00 Kč (19,64 Eur)
Skladem

AKČNÍ ZBOŽÍ

cena před slevou 729,00 Kč (29,89 Eur)
naše cena 473,85 Kč (19,43 Eur)
Skladem
cena před slevou 699,00 Kč (28,66 Eur)
naše cena 489,30 Kč (20,06 Eur)
Není skladem
cena před slevou 599,00 Kč (24,56 Eur)
naše cena 449,25 Kč (18,42 Eur)
Skladem

KONTAKTY

Ing. Ladislav Škunda
gen. Píky 299/10B
779 00 Olomouc
tel: +420 603 108 489
info@oazakabelek.cz
IČ: 02292939
DIČ: CZ7708015337

» Reklamace
Záruční doba a reklamace

 

 

Adresa pro zasílání reklamací:

Ing. Ladislav Škunda

www.oazakabelek.cz

gen. Píky 299/10B

779 00  Olomouc

 

Formulář Reklamace zboží zde 

 

Reklamační řízení je upraveno Článkem X Všeobecných obchodních podmínek

 

Článek X

Práva z vadného plnění - reklamace zboží

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

- je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

- je dodána s ujednaným příslušenstvím, případně s pokyny k použití - emailem, kterým je sdělováno vyřízení objednávky, je sdělen odkaz na stránky, které řeší Ošetřování a údržbu zakoupeného zboží.

10.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

- je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

- věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu a případných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, 

- věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

10.4. Ustanovení čl. 10.3. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

10.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

10.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

10.7. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

10.8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

10.9. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 10.8 obchodních podmínek,

- se vada projeví opakovaně,

- je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

10.10. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 10.9 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

10.11. Vadu lze vytknout pouze prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Ing. Ladislav Škunda, www.oazakabelek.cz, gen. Píky 299/10B, 779 00  Olomouc, telefonicky na čísle +420 603 108 489 či elektronickou poštou na adrese info@oazakabelek.cz.

10.12. Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle (gen. Píky 299/10b, Olomouc - osobně pouze po předchozí domluvě). Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

10.13. Zboží, které kupující reklamuje, musí být nepoškozené (mimo reklamovaných vad), kompletní a může jevit pouze známky běžného opotřebení. Kupující je povinen při vrácení zboží prostřednictvím přepravců zabezpečit ochranu zboží při přepravě, tak aby nedošlo při přepravě k poškození zboží. Riziko vzniku škody na zboží, který je předmětem reklamace, nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

10.14. V případě reklamace zboží je Kupující povinen vyplnit formulář Reklamace zboží, který je možno stáhnout z těchto stránek Formulář.

10.15. Jestliže spolu s vyplněným Formulářem Reklamace zboží není přiložené zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

10.16. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

10.17. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 10.9. obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.18. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.19. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.20. V případě neuznání reklamace je zboží zasláno zpět kupujícímu, a do stejnou formou, jak bylo zboží doručováno při objednáce, pokud není domluveno jinak. Součásti zásilky bude Reklamační formulář, ve kterém bude uvedeno, z jakých důvodů nebylo reklamaci vyhověno.

10.21. V případě, že vada na zboží byla způsobená samotným kupujícím (mechanické poškození, přetížení, apod.), práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží

10.22. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

NjA4Y